Hvad skal der stå i en ansættelseskontrakt?
Anja Linde, +45 60 13 97 26
Brug for mere information? Så læs videre…

===================================

I ansættelseskontrakten skal du oplyse den ansatte om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet.

Ansættelseskontrakten skal overholde alle de gældende bestemmelser fra ansættelsesbevisloven.​Det indebærer beskrivelser af arbejdsforholdet ift. gældende overenskomster om løn og lønforhandling, arbejdstid og pauser og ferie mm. ​

Der er en række lovpligtige punkter i en standard ansættelseskontrakt, som du kan læse om i mit uddybende blogindlæg.

Det gælder desuden, at alle dine medarbejdere har krav på en ansættelseskontrakt​, hvis de har været ansat i mere end 1 måned eller har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på over 8 timer.

Du har også ret til at ændre i ansættelseskontrakten​uden at forhandle med din medarbejder. Det kræver dog, at du giver din medarbejder skriftlig besked om eventuelle ændringer senest en måned efter den dato, hvor ændringen træder i kraft.

Hvis du ikke overholder reglerne i ansættelsesbevisloven​, kan du blive dømt til at betale godtgørelse på op til 13 ugers løn.

I særlige tilfælde kan godtgørelsen endda blive forhøjet til 20 ugers løn. Hvis du kan undskylde manglen og den samtidig er ubetydelig for ansættelsesforholdet, skal du dog maksimalt betale 1000 kr.

Det er retspraksis, at du ikke skal betale godtgørelse​(eller i hvert fald væsentlig mindre), hvis du hurtigt indretter dig efter påtalen. Det er i stil med den “nach­frist”, du sikkert allerede kender fra overenskomster.

Uddybende til indlæg
1. KRAV TIL ANSÆTTELSESKONTRAKT
En standard ansættelseskontrakt skal som minimum indeholde oplysninger om (kilde: www.retsinformation.dk​):
– Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse
– Arbejdsstedets beliggenhed eller oplysning om, at lønmodtageren er beskæftiget forskellige steder i verden, hvis der ikke er fast arbejdssted. Der skal også oplyses om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse
– Beskrivelse af arbejdet og/eller angivelse af lønmodtagerens rang, titel, stilling eller jobkategori
– Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
– Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvis ansættelsen ikke er tidsubestemt.
– Lønmodtagerens rettigheder mht. betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie.
– Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom.
– Den gældende eller aftalte løn samt tillæg og andre løndele, f. eks pensionsbidrag eller kost og logi.
– Lønnens udbetalingsterminer
– Den normale eller ugentlige arbejdstid
– Angivelse af de overenskomster og aftaler der regulerer arbejdsforholdet, herunder informationer om hvem parterne er, hvis der er indgået overenskomster uden for virksomheden.

2. OVERENSKOMSTER GÅR FORUD FOR ANSÆTTELSESBEVISLOVEN
Ansættelsesbevisloven bygger på et EU­direktiv fra 1991 og fastsætter derfor blot et minimum for din oplysningspligt.
Derfor overtrumfes ansættelsesbevisloven af kollektive overenskomster o.l. der forpligter dig til at oplyse mere uddybende om ansættelsesforholdet. I sådanne overenskomster er det dog et krav, at reglerne om din oplysningspligt som minimum følger bestemmelserne i EU­direktivet.

3. SÆRLIGE FORHOLD VEDR. UDLANDSARBEJDE
Der gælder særlige regler for ansættelseskontrakten, hvis den ansatte skal arbejde i et eller flere andre lande i mere end en måned. I så fald skal ansættelseskontrakten indeholde disse supplerende oplysninger:
1.Varigheden af det arbejde der udføres i udlandet
2.Den valuta som lønnen bliver udbetalt i
3.I forlængelse af nr. 2: eventuelle fordele ved udbetaling af løn i form af kontanter og naturalier.
4.Vilkårene for den ansattes tilbagevenden til hjemlandet
5.Tiltag til nødvendige attester i forbindelse med udstationeringen.
Den ansatte skal have ansættelseskontrakten med de supplerende oplysninger, før han rejser afsted.

4. TIDSFRISTER
Som arbejdsgiver har du (med visse forbehold) ret til at ændre på sine ansattes arbejdsforhold ift. lønforhold, arbejdssted og arbejdstid mm. uden forhandling. Du har dog altid oplysningspligt ­ dvs. at den ansatte kan bede om en ny ansættelseskontrakt der beskriver de nye forhold.

I så fald har du en tidsfrist til at udarbejde kontrakten der afhænger af, hvornår ansættelsen er indgået:
– Før 1. juli 1993 og frem: Du skal aflevere en ansættelseskontrakt senest 2 måneder efter anmodningen
– Før 1. juli 2002 og frem: Du skal aflevere senest 1 måned efter anmodningen.

5. SÆRLIGE REGLER I ANSÆTTELSESBEVISLOVEN
Der er også nogle særlige regler i ansættelsesbevisloven, som kan være nyttige at kende til:
– Loven gælder ikke for personer der er omfattet af sømandsloven
– Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Hvis du har spørgsmål til ansættelsesretlige forhold, eller brug for hjælp til en sag om godtgørelse, kan du kontakte mig på tlf. 70 25 57 70 eller mail al@aumento.dk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here